Πρόγραμμα "Επιλογή για το Μέλλον"

...για μαθητές  B' - Γ' λυκείου

Τι είναι το Πρόγραμμα "Επιλογή για το Μέλλον"

Μία προσωποποιημένη εξατομικευμένη συμβουλευτική διαδικασία για μαθητές της Β΄ & Γ΄ τάξης του Λυκείου. Ο μαθητής καθοδηγείται στην επιλογή κατάλληλων σπουδών, σύμφωνα με τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές του.

Ο σύμβουλος, μέσα από προσωπική συνέντευξη-συζήτηση και με τη χρήση ενός επιστημονικά καταρτισμένου και σταθμισμένου τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, βοηθάει τους μαθητές με τρόπο αξιόπιστο και επιστημονικό. Στο ατομικό πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού, δίνεται έμφαση στο να αποκτήσουν οι μαθητές  μία ολοκληρωμένη εικόνα του εαυτού τους καθώς και μία λεπτομερή πληροφόρηση για τις σχολές προτίμησης και τα απαραίτητα εφόδια που απαιτούνται για να πετύχουν τον ακαδημαϊκό τους στόχο.


Β' Λυκείου

 • ΔΩΡΕΑΝ Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού "Τρίοδον" 
 • Επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού και Επιστημονικού Πεδίου
 • Αναλύουμε τις Σχολές και την διασύνδεση τους με την αγορά εργασίας
 • Σας ενημερώνουμε σε ποια επαγγέλματα συναντώνται τα ενδιαφέροντα με τις ικανότητές σας

Γ΄ Λυκείου

 • ΔΩΡΕΑΝ Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού "Τρίοδον"
 • Παρουσίαση Τμημάτων – Σχολών Μηχανογραφικού
 • Επιλογή σπουδών που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και στις δυνατότητές σας
 • Ιεράρχηση επιλογών
 • Παρουσίαση εναλλακτικών ακαδημαϊκών & επαγγελματικών επιλογών

Οι Στόχοι του Προγράμματος:

 • Καθοδηγεί ορθά τον/την έφηβο/η να διερευνήσει και να ανακαλύψει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους, τις κλίσεις, ενδιαφέροντα, δεξιότητες και ικανότητες τους .
 • Ενημερώνει τον/την έφηβο/η για τις πολλαπλές δυνατότητες σπουδών και επαγγελματικής κατάρτισης σε Ελλάδα, Κύπρο και Εξωτερικό.
 • Παρέχει συμβουλευτική καθοδήγηση στον/στην έφηβο/η , καλλιεργώντας την κριτική τους σκέψη και καθιστώντας τους ικανούς/ες να αναζητούν, να επεξεργάζονται και να αξιολογούν τις πληροφορίες που τους δίνονται σχετικά με την επιλογή σπουδών και την επαγγελματική αποκατάσταση.
 • Παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στον/στην έφηβο/η για τα πολλαπλά επαγγέλματα που υπάρχουν και συγκεκριμένα για εκείνα που ανταποκρίνονται στις ικανότητες, κλίσεις και ενδιαφέροντα τους .
 • Ενημερώνει τον/την έφηβο/η για τα προσόντα που απαιτεί το κάθε επάγγελμα και για την απαραίτητη κατάρτιση που θα πρέπει να αποκτηθεί.
 • Πληροφορεί τον/την έφηβο/η  για τις νέες τάσεις στην αγορά εργασίας, έτσι ώστε το επάγγελμα που θα επιλέξει να τους διασφαλίζει τις επιδιωκόμενες προοπτικές εξέλιξης.

Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα:

Το συμβουλευτικό Πρόγραμμα "Επιλογή για το Μέλλον" στο counselshop πραγματοποιείται σε τρείς ή και περισσότερες συναντήσεις. 

 • Στην πρώτη συνάντηση, μέσα απο μία διαλεκτική συζήτηση με τον/την συμβουλευόμενο/η καθώς και με την βοήθεια σύντομων ερωτηματολογίων, γίνεται η αναζήτηση και η καταγραφή των αρχών και των αξιών πάνω στις οποίες έχει χτιστεί ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα του ατόμου. Στο τέλος της συνεδρίας δίνονται οι κωδικοί και οι οδηγίες για την διεξαγωγή του Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού. και των  κο υποψήφιος έχει ήδη συμπληρώσει ηλεκτρονικά το Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού το οποίο συζητείται, αναλύεται, αξιολογείται και εξάγονται κάποια αρχικά συμπεράσματα.
 • Στην δεύτερη συνάντηση, αφού ο υποψήφιος/α έχει ήδη συμπληρώσει ηλεκτρονικά το Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού, γίνεται η ανάλυσή του και η εξαγωγή των απαραίτητων συμπερασμάτων και πληροφοριών που αφορούν στους επαγγελματικούς τομείς που συγκεντρώνουν το υψηλότερο ενδιαφέρον του ατόμου. Σε συνδυασμό με τα συμπεράσματα της πρώτης συνεδρίας, ελέγχεται η συμβατότητα των συμπερασμάτων του Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τις αξίες και τις ικανότητες του και επιλέγονται οι αντίστοιχοι επαγγελματικοί τομείς. Τέλος, παρουσιάζονται σχολές και ιδρύματα της χώρας αλλά και εκτός αυτής που είναι συναφείς με κάθε επαγγελματική ομάδα.
 • Εφόσον απαιτηθεί, μπορεί να υπάρξουν follow-up συνεδρίες,  στις οποίες προσφέρεται συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση σε αποφάσεις και διαδικασίες όπως είναι η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Αποστολή στο email σας...

 • Πλήρης έκθεση αποτελεσμάτων του Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
 • Υλικό ενημέρωσης για τις σχολές και τα τμήματα
 • Συμπεράσματα & Επόμενα Βήματα 

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ*

2 Συνεδρίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

60+60 Λεπτά

ΤΑΞΕΙΣ

Β' - Γ' Λυκείου

ΚΟΣΤΟΣ

75€

* Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι αυτοτελές. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικών follow-up συνεδριών ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες που προκύπτουν.

Η εργασία από το σπίτι έχει γίνει ένας νέος κανόνας για πολλούς επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο, ειδικά μετά τις αλλαγές που επέφερε η πανδημία του COVID-19. Η ευελιξία και η δυνατότητα ισορροπίας μεταξύ εργασιακού και προσωπικού βίου έχουν κάνει την τηλεργασία ιδιαίτερα δημοφιλή. Παρακάτω, παρουσιάζουμε μερικές από τις κορυφαίες ιστοσελίδες που...

Στην αναζήτηση εργασίας, το βιογραφικό σας είναι συχνά η πρώτη εντύπωση που αποκομίζει ένας πιθανός εργοδότης για εσάς. Γι' αυτό, είναι κρίσιμο να το προσαρμόζετε στην κάθε θέση εργασίας που διεκδικείτε, κάνοντάς το όσο το δυνατόν πιο σχετικό και ελκυστικό. Ακολουθούν μερικά βήματα για να το επιτύχετε:

Ο ψυχολογικός μας κόσμος είναι γεμάτος με περίπλοκες έννοιες που επηρεάζουν την καθημερινότητα και την ψυχική μας ισορροπία. Ένα τέτοιο φαινόμενο, που έχει απασχολήσει εκτενώς την ψυχολογική έρευνα, είναι οι γνωστικές διαστρεβλώσεις. Ας εξετάσουμε λοιπόν τι είναι αυτές, πώς μπορούμε να τις αναγνωρίσουμε και πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε....