Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «Εργαστήρι Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού » ως Υπευθύνου Επεξεργασίας ή/και Εκτελούντος την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.

Ισχύει από το Ιούλιο 2020

Στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Εργαστήρι Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού»  που εδρεύει στα Γιαννιτσά Πέλλης, Τ.Κ. 58100, στο εξής και χάριν συντομίας η «Επιχείρηση», θέτουμε ως προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ως μέρος της φιλοσοφίας μας. Γνωρίζουμε ότι η εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για εσάς και προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο διαφανείς στον τρόπο με τον οποίο σας εξυπηρετούμε. Η «Επιχείρηση» είναι πλήρως συμμορφωμένη με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR). Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στοχεύει να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τον τρόπο συλλογής, χρήσης, διαμοιρασμού και προστασίας των προσωπικών σας πληροφοριών.

1. Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

«Προσωπικά δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία που συγκεντρώνεται, καταγράφεται ή αποθηκεύεται σε μορφή που μπορεί να επιτρέψει την άμεση (πχ επίθετο) ή έμμεση (πχ τηλεφωνικός αριθμός) ταυτοποίησή σας με ένα φυσικό πρόσωπο.

Συνιστούμε να διαβάσετε το παρόν κείμενο, το οποίο περιγράφει την Πολιτική Προστασίας ΠΔ, πριν μας παραδώσετε αυτήν την πληροφορία.

Η «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» αποτελεί μέρος των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τις Υπηρεσίες μας. Με την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων, αποδέχεστε ρητά τις διατάξεις αυτές.

2. Πεδίο Εφαρμογής

Στην «Επιχείρησή» μας γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας και προσπαθούμε να είμαστε σαφείς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, κοινοποιούμε, μεταφέρουμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας. Η παρούσα Πολιτική αποτελεί μια σύνοψη των πρακτικών που ακολουθούμε σε σχέση με τα δεδομένα αυτά.

Η Πολιτική Προστασίας ΠΔ ισχύει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για κάθε Υπηρεσία ή λειτουργία που παρέχεται από εμάς, για την Ιστοσελίδα της «Επιχείρησής» μας, www.counselshop.gr, καθώς και για όλες τις τυχόν ενέργειές μας (συνολικά αναφερόμενες ως οι «Υπηρεσίες» μας).

Η Πολιτική Προστασίας ΠΔ ισχύει για τη χρήση εκ μέρους σας των Υπηρεσιών μας με ή χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική, διότι κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφουμε στην Πολιτική μας. Αν δεν συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφονται στην Πολιτική μας, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας.

Η «Επιχείρηση» δε φέρει ευθύνη για δεδομένα τα οποία συλλέγονται από εταιρείες και ιστοτόπους που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της ή δε συνεργάζονται με αυτή.

3. Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Εργαστήρι Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού» που εδρεύει στα Γιαννιτσά Πέλλης, Τ.Κ. 58100, είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων που μας έχετε χορηγήσει ή τα οποία συλλέγουμε για εσάς, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της «Επιχείρησης» μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Κο Μιχαήλ Τσιλογλανίδη, τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 2382700500 ή/και μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@counselshop.gr.

4. Συλλογή Δεδομένων

Οι πιθανοί τρόποι συλλογής πληροφοριών περιλαμβάνουν:

4.1. Tην απευθείας συλλογή πληροφοριών από εσάς, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη γενικότερη επικοινωνία μας και ανταλλαγή πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), σύντομων γραπτών μηνυμάτων (sms), εφαρμογών τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου (Voice over IP λ.χ. Skype), τη συλλογή πληροφοριών κατά τις επισκέψεις σας στις δικτυακές μας τοποθεσίες, την προβολή του online περιεχομένου μας ή τη χρήση άλλων Υπηρεσιών μας.

4.2. Η «Επιχείρηση» συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των ανηλίκων από τα πρόσωπα εκείνα που έχουν τη γονική τους μέριμνα, καθώς και κατά τη διάρκεια της παροχής των Υπηρεσιών της. Μέριμνα της «Επιχείρησης» είναι να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τις περιπτώσεις που απαιτείται άδεια γονέα ή κηδεμόνα πριν από τη συλλογή, χρήση ή/και διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν σε ανηλίκους.

Τα στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς περιορίζονται στα απαραίτητα για την εκτέλεση των Υπηρεσιών που σας προσφέρουμε στο πλαίσιο της συνεργασίας μας.

4.3. Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε απευθείας από εσάς για εσάς και τα ανήλικα τέκνα σας, είναι τα παρακάτω:

  • Προσωπικά δεδομένα του γονέα/κηδεμόνα:

- Στοιχεία ταυτότητας (επίθετο, όνομα)

- Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

- Οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών

  • Προσωπικά δεδομένα των ανήλικων:

- Στοιχεία ταυτοποίησης του παιδιού (επίθετο, όνομα, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, φύλο)

- Ερωτήματα και σχόλια που έγιναν κατά ή μετά την παροχή των Υπηρεσιών μας.

4.4. Κατά την παροχή των Υπηρεσιών μας επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα των παιδιών, που συλλέγουμε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας μας.

4.5. Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε το περιεχόμενο των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας αποστέλλετε, των σύντομων γραπτών μηνυμάτων (sms), των εφαρμογών τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου (Voice over IP λ.χ. Skype) ή των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των μεταξύ μας συναλλαγών και την επικοινωνία μας πριν και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης παροχής Υπηρεσιών.

4.6. Κατά την είσοδο στην Ιστοσελίδα μας αποστέλλονται αυτόματα από τον φυλλομετρητή τερματικού που χρησιμοποιείτε και χωρίς δική σας ενέργεια Προσωπικά Δεδομένα σας όπως: η διεύθυνση IP της συσκευής που χρησιμοποιείτε, η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης, το όνομα και η ιστοδιεύθυνση (URL) του αρχείου που ζητήθηκε, η Ιστοσελίδα/εφαρμογή, από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer-URL), ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας που έχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και το όνομα του παρόχου πρόσβασης (access provider).

Η παροχή σ' εμάς των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποτελεί κατά κύριο λόγο συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης σε κάποιες δε περιπτώσεις αποτελεί νομική μας υποχρέωση. Εάν επιλέξετε να μην παρέχετε σ' εμάς τα Προσωπικά Δεδομένα σας που αναφέρονται ανωτέρω ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε σ' εσάς τις Υπηρεσίες μας.

5. Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων - Νόμιμη βάση επεξεργασίας

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να προβούμε στη σχετική επεξεργασία και συγκεκριμένα εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και την παροχή των Υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς, την εν γένει εκτέλεση και συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας και την άσκηση των εννόμων δικαιωμάτων μας.

Χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε με νόμιμη βάση τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε, για τους κάτωθι σκοπούς:

5.1. Την εκτέλεση και την ολοκλήρωση ποιοτικών Υπηρεσιών προς εσάς και τα παιδιά σας με προσήκοντα τρόπο. Νόμιμη βάση της επεξεργασίας δεδομένων αποτελεί η Εκτέλεση Σύμβασης με τους πελάτες της «Επιχείρησης» (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ).

5.2. Την παρακολούθηση των οικονομικών καταστάσεών μας. Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία τιμολόγησης, και πληρωμών αποκλειστικά και μόνο για να λάβουμε από εσάς το αντίτιμο των Υπηρεσιών μας. Νόμιμη βάση της επεξεργασίας δεδομένων αποτελεί το έννομο συμφέρον της «Επιχείρησης» (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ).

5.3. Την ενημέρωσή σας για τα αποτελέσματα των παιδιών σας. Η «Επιχείρηση» μας χρησιμοποιεί κυρίως την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για αποστολή αυτής της ενημέρωσης και δεν χρησιμοποιεί το περιεχόμενο των συνομιλιών μας για διαφημιστικούς σκοπούς. Νόμιμη βάση της επεξεργασίας δεδομένων αποτελεί το έννομο συμφέρον της «Επιχείρησης» (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ).

5.4. Τη μεταξύ μας επικοινωνία. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε για να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιστολής, SMS και με άλλα μέσα, για να σας ενημερώσουμε για την υπηρεσία που ζητάτε από εμάς, για να σας ενημερώσουμε για τυχόν εκκρεμότητες (π.χ. οικονομικές) ή για να ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες για ένα αίτημά σας, για να βελτιώσουμε τη μεταξύ μας σχέση. Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων αποτελεί το έννομο συμφέρον της «Επιχείρησης» (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ), το οποίο προκύπτει από τον σκοπό της επικοινωνίας μας.

5.5. Την προστασία μας από κινδύνους, τη δική σας προστασία από σχετικούς κινδύνους και την επίλυση τυχόν διαφορών μας. Χρησιμοποιούμε δεδομένα για την ασφάλεια και την προστασία των Υπηρεσιών μας και των παιδιών, και για τον εντοπισμό και την πρόληψη απατηλών ενεργειών, καθώς και για την επίλυση διαφορών σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης των συμβάσεων μας. Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων αποτελεί το έννομο συμφέρον της «Επιχείρησης» (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ).

5.6. Να συμμορφωνόμαστε με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, Εθνικής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων αποτελεί η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της «Επιχείρησης» (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ).

6. Όροι Πρόσβασης Τρίτων προς τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Τα στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς δεν μεταβιβάζονται, πωλούνται, εκμισθώνονται ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο γνωστοποιούνται σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους χωρίς τη δική σας ενημέρωση και σχετική έγκριση.

Οι αποδέκτες ή τρίτοι στους οποίους ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα είναι κατά κύριο λόγο οι ακόλουθοι:

6.1. Δημόσιες αρχές (η ΑΑΔΕ, τα ΚΕΔΔΥ ή αντίστοιχοι δημόσιοι φορείς).

6.2. Προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία, παρέχουμε πρόσβαση σε αυστηρά ορισμένες κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων σας, στο ανάλογο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας.

6.3. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, παρόχους Υπηρεσιών που εργάζονται για εμάς ή παρέχουν Υπηρεσίες σε εμάς, όπως εταιρείες πληροφορικής, λογιστικές εταιρείες κτλ.

6.4. Στον βαθμό που απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σας σε κρατικά όργανα και φορείς, δικαστήρια, φορείς επίλυσης εμπορικών ή άλλων διαφορών, εποπτικές και ρυθμιστικές Αρχές, για τη συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα νομοθεσία, στις περιπτώσεις όπου κρίνουμε ότι αυτό θα επιτρεπόταν ή θα επιβαλλόταν από τον νόμο ή από ρυθμιστική ή νομική διαδικασία ή προκειμένου να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα, τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας ή άλλων.

6.5. Ενδέχεται να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με κάποια άλλη επιχειρηματική οντότητα σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσής μας με αυτήν. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ακολουθηθεί η παρούσα πολιτική προστασίας από τη νέα οντότητα με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικό σκοπό, θα εισηγηθούμε την έγκαιρη ενημέρωσή σας σχετικά με αυτό και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Σε περίπτωση που μεταφέρουμε/διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός της «Επιχείρησης» σε τρίτους που μας βοηθούν να παράσχουμε κάποια από τις Υπηρεσίες μας ή εξυπηρετούν τις εμπορικές δραστηριότητές μας, οι οποίες περιγράφονται στην παρούσα πολιτική, φροντίζουμε να αποκτούμε από αυτούς συμβατικές δεσμεύσεις (όπως συμβατικές ρήτρες) για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

7. Διατήρηση των προσωπικών σας πληροφοριών

Διατηρούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε για όσο χρόνο είναι απαραίτητος προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντί σας και να συμμορφωθούμε με τις λοιπές νόμιμες υποχρεώσεις μας, όπως για παράδειγμα τις φορολογικές, τις υποχρεώσεις σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων μας κοκ.

Γενικά, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο θα διατηρείτε συμβατική σχέση μαζί μας, είτε σε έγχαρτη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή και, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αυτή διακοπεί, θα τα αποθηκεύσουμε για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν αξιώσεων.

Αν μας έχετε παραχωρήσει τη συγκατάθεσή σας για μεγαλύτερη περίοδο διατήρησης, θα τα διατηρήσουμε σύμφωνα με τις οδηγίες σας.

8. Ασφάλεια Πληροφοριών

Η «Επιχείρηση» έχει λάβει εύλογα οργανωτικά και τεχνικά μέσα για να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγει σε σχέση με τις Υπηρεσίες και ιδίως τυχόν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν συλλογής. Οι συνεργάτες Πληροφορικής μας ακολουθούν διεθνή πρότυπα και πρακτικές προκειμένου να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των εγκαταστάσεών μας και την κρυπτογράφηση των δεδομένων.

Ωστόσο, παρόλο που λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, η ασφάλεια δεν μπορεί να είναι απολύτως εγγυημένη έναντι όλων των απειλών.

9. Οι επιλογές σας σε θέματα μάρκετινγκ

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να προωθήσουμε τις Υπηρεσίες μας σε εσάς. Σεβόμαστε τις επιλογές σας σχετικά με τον τρόπο που επιθυμείτε να επικοινωνούμε μαζί σας για θέματα μάρκετινγκ.

Ειδικότερα σχετικά με τα μηνύματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου που χρησιμοποιούνται για την άμεση προώθηση Υπηρεσιών παρόμοιων με ήδη παρασχεθέντων από εμάς Υπηρεσιών, η «Επιχείρηση» τηρεί τους κανόνες ιδιωτικότητας σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006), ο οποίος υπερισχύει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ 679/2016 ως ειδικότερος. Δυνάμει της ανωτέρω διάταξης θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο της πώλησης Υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής μαζί σας, για την απευθείας προώθηση παρόμοιων Υπηρεσιών μας ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών. Εάν διαφωνείτε με τη χρήση των στοιχείων επικοινωνίας σας για το σκοπό αυτό έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε ρητά τη διαφωνία σας σχετικά με τη συλλογή και χρησιμοποίηση των στοιχείων ηλεκτρονικής επικοινωνίας σας, με μήνυμά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@counselshop.gr.

10. Cookies, beacons και Παρεμφερείς Τεχνολογίες

Καθώς πλοηγήστε σε έναν ιστότοπο, ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να συλλέγονται παθητικά (δηλαδή, να συγκεντρώνονται χωρίς εσείς να τις παρέχετε ενεργά), με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών και μέσων, όπως διευθύνσεις πρωτοκόλλου Διαδικτύου, cookies, Internet tags, καθώς και συλλογή δεδομένων πλοήγησης. Εμείς, καθώς και ορισμένα τρίτα μέρη που παρέχουν περιεχόμενο, διαφημίσεις ή άλλες λειτουργίες στις Υπηρεσίες μας, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε αυτού του είδους τεχνολογίες σε ορισμένα τμήματα των Υπηρεσιών μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική σχετικά με τα cookies και να ελέγξετε τον Πίνακα ρυθμίσεων cookies για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα μας www.neoi.gr.

11. Διασυνδέσεις (link) με μέσα κοινωνικής δικτύωσης/Προσθήκες (plug-in) μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η Ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει διασυνδέσεις (link) με μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως τα Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Στην Ιστοσελίδα μας έχουν ενσωματωθεί διασυνδέσεις (link) HTML, οι οποίες καθιστούν δυνατή την εύκολη πρόσβαση στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όταν κάνετε κλικ σε ένα από τα κουμπιά, ανοίγει ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης που κατευθύνει το χρήστη στο διαδικτυακό τόπο του αντίστοιχου παρόχου Υπηρεσιών, στον οποίο μπορείτε (αφού συνδεθείτε) να χρησιμοποιήσετε, για παράδειγμα, το κουμπί "Μου αρέσει" ή "Κοινοποίηση" ή να αποστείλετε σ' εμάς κάποιο ηλεκτρονικό μήνυμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και την έκταση της επεξεργασίας δεδομένων και την περαιτέρω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τους παρόχους και τους διαδικτυακούς τόπους αυτών, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματά σας και τις πιθανές ρυθμίσεις για την προστασία του απορρήτου σας, ανατρέξτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του αντίστοιχου παρόχου Υπηρεσιών.

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/impressum

12. Τα Δικαιώματά σας

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχετε όλα τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Δικαίωμα ενημέρωσης: Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων
  • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε από τη «Επιχείρηση» επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σύντομη, κατανοητή, διαφανή και εύκολα προσβάσιμη μορφή.
  • Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε και η «Επιχείρηση» θα διασφαλίσει ότι χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση θα προβεί στη διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών Προσωπικών Δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.
  • Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τη «Επιχείρηση» τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εμείς υποχρεούμαστε να προβούμε στη διαγραφή, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τη «Επιχείρηση» να περιορίσει τις δραστηριότητες επεξεργασίας μόνο σε συγκεκριμένους σκοπούς, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
  • Δικαίωμα εναντίωσης: Δικαιούστε να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Η «Επιχείρηση» δεν θα υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
  • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σ' εμάς, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητάτε τη διαβίβαση των λόγω δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
  • Ανάκληση συγκατάθεσης: Εφόσον η επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν βασίζεται στην προηγούμενη συναίνεσή σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 και κάθε ανακοίνωση καθώς και όλες οι ενέργειες που αναλαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 22 και το άρθρο 34 παρέχονται δωρεάν. Εάν τα αιτήματα του υποκειμένου των δεδομένων είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η «Επιχείρηση» μπορεί είτε

α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή

β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Η «Επιχείρηση» δεν υποβάλλει τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Η «Επιχείρηση» θα ικανοποιήσει το όποιο αίτημά σας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Η δυνατότητα άσκησης ενός δικαιώματος που σας απονέμει ο νόμος, δεν συνεπάγεται πάντα τη δυνατότητα να ικανοποιηθεί πλήρως, ιδίως όταν υπάρχουν άλλες νομικές διατάξεις που το περιορίζουν. Εφόσον δεν είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους.

13. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Η «Επιχείρηση» σέβεται τα δικαιώματα που έχετε στα προσωπικά σας δεδομένα και σας διευκολύνει στην άσκησή τους. Μπορείτε να απευθύνετε οποιοδήποτε αίτημα, ερώτημα ή παράπονο σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας επικοινωνώντας με τον Κο Μιχάλη Τσιλογλανίδη, τηλεφωνικά στο 6959999849 ή/και μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@counselshop.gr.

Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Στην περίπτωση που απαιτηθεί επέκταση της ανωτέρω προθεσμίας για την διερεύνηση ή/και τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά, εξηγώντας σας τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η επέκταση της προθεσμίας.

Σε κάθε περίπτωση, εάν αισθάνεστε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

14. Ενημέρωση

Η παρούσα Πολιτική ενδέχεται να τροποποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή για την επίτευξη βέλτιστων πρακτικών. Από την πλευρά μας θα ανακοινώνουμε κάθε αλλαγή στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, ώστε να διασφαλίζουμε πως είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές. Με την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας ή τη χρήση αυτών, αφού έχουμε αναρτήσει μία τέτοια ενημερωμένη έκδοση της Πολιτικής Προστασίας ΠΔ, συμφωνείτε με τις νέες πρακτικές που περιέχονται στην ενημέρωση.

Η πλέον πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής θα βρίσκεται πάντα στην Ιστοσελίδα της «Επιχείρησης» www.counselshop .gr. Έντυπη μορφή της παρούσας Πολιτικής μπορεί να σας αποσταλεί κατόπιν επικοινωνίας με την «Επιχείρηση» μας.

15. Ερωτήσεις και Επικοινωνία

Για κάθε ερώτηση σχετικά με την παρούσα πολιτική, επικοινωνήστε με την «Επιχείρηση» μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Μιχάλης Τσιλογλανίδης

Δ/νση: Τ.Κ. 58100, Γιαννιτσά

Τηλέφωνο: 2382700500

Email: info@counselshop.gr